นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ roonnhaidee.com

เว็บไซต์ roonnhaidee หรือ roonnhaidee.com (ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมกันว่า “roonnhaidee” หรือ “เรา”) ซึ่งใช้และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้บริโภค และจากบุคคลที่ติดต่อกับเรา (ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมกันว่า “ผู้ใช้งาน”) เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ เช่น การพัฒนาเนื้อหา การพัฒนาโฆษณา เป็นต้น

คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ให้หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังปรากฎในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (คขส) ได้แก่ ชื่อ อีเมล ที่อยู่ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งาน คำว่า “ใช้ ” หรือ “เก็บรวบรวม” มีความหมายเดียวกับที่บัญญัติไว้ใน คขส ได้แก่ การรวบรวม การบันทึก การเก็บ การเปิดเผย เป็นต้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ที่แจ้งต่อลูกค้าในเวลาที่มีการรวบรวมข้อมูลและเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ (“ขอบเขตการใช้งาน”) และจะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือได้รับอนุญาต หรือตามที่กฎหมายกำหนด

ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

1.) การพัฒนาเนื้อหาให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน
2.) เพื่อพัฒนาการนำเสนอเนื้อหาและโฆษณา
3.) เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา
4.) เพื่อรักษาและปรับปรุงข้อมูลของผู้ใช้งาน

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอาจถูกส่งต่อไปยังสถานที่นอกประเทศไทย

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจะถูกรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้งานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่ในนามผู้ใช้งาน ข้อมูลจากบุคคลที่สามหรือข้อมูลจากโดเมนสาธารณะ

ผู้ใช้งานจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็นต้องดำเนินการโดยหรือในนามของเรา ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น หากลูกค้าไม่เห็นด้วยที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายนี้ เราจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาใด ๆ ที่ผูกพันกับผู้ใช้งาน และนอกจากนี้ เราจะไม่สามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกค้าแต่อย่างใด

การจัดหาและการเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

เราจะไม่ให้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแก่บุคคลที่สามยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ใช้งานให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน
การเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของศาล

การควบคุมของผู้ให้บริการ

ในบางคราว เราอาจมอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการภายนอก เฉพาะผู้ให้บริการที่ได้รับการยืนยันว่ามีความสามารถในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเท่านั้นที่จะถูกเลือก ยิ่งไปกว่านั้น เรายังจัดเตรียมและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแก่ผู้ให้บริการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดตามขอบเขตการใช้งานและกำหนดให้พวกเขาทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีการที่คล้ายกันเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

ผู้ใช้งานสามารถติดต่อเราได้ทางผู้ใช้งานสามารถติดต่อเราเป็นลายลักษณ์อักษรดังต่อไปนี้: –

ติดต่อ: roonnhaidee@gmail.com

ผู้ใช้งานอาจเพิกถอนความยินยอมในข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ตลอดเวลาตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ในกรณีที่การเพิกถอนทำให้เราจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาใด ๆ กับผู้ใช้งานและนอกจากนี้ เราจะไม่สามารถให้บริการกับผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่อย่างใด

การตอบสนองต่อความคิดเห็นและการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อจัดการกับความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอย่างรวดเร็วและเหมาะสม

ผู้ใช้งานสามารถติดต่อเราเป็นลายลักษณ์อักษรตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในข้อ 5 ข้างต้น

คุกกี้ส์

เราใช้คุกกี้ส์บนเว็บเพจเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลและบริการที่มีให้และทำให้เว็บไซต์ใช้งานง่ายขึ้น และในบางหน้าเว็บเพื่อตรวจสอบความเป็นสมาชิกในการเข้าสู่ระบบการจัดเนื้อหาบริการหรือการเผยแพร่โฆษณาตามประวัติการดูเว็บ คุกกี้ส์คือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งจากหน้าเว็บหนึ่งไปยังอีกเบราว์เซอร์หนึ่ง ซึ่งทำให้สามารถดึงข้อมูลเดิมของผู้ใช้มา เพื่อแยกแยะคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการใช้งานหรือลบคุกกี้ส์โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของตน อย่างไรก็ตาม การกระทำนั้นจะทำให้ผู้ใช้งานไม่อาจใช้บริการต่างๆ ที่ต้องใช้การเข้าสู่ระบบ

ความยินยอม

ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา ผู้ใช้งานยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้

ผู้ใช้งานขอยืนยันว่า ผู้ใช้งานได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นโดยรับความยินยอมจากบุคคลอื่นนั้นแล้ว หรือได้แจ้งให้บุคคลอื่นนั้นได้ทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

การทบทวนและปรับปรุงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายนี้อาจได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นเพื่อสะท้อนการปรับปรุงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราอย่างต่อเนื่องและคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นนโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายนี้จะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของเราและหากผู้ใช้งานไม่ติดต่อเราเป็นลายลักษณ์อักษร (รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในข้อ 5 ข้างต้น) ผู้ใช้งานจะถือว่ายอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผู้ใช้งานควรเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าเราตระหนักถึงนโยบายล่าสุดของเราเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล